Bescherming van persoonsgegevens en ‘Cookies’

Algemeen

Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw hecht belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Via deze privacyverklaring wil Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw helder en transparant informeren over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dat betekent dat Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw :

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de verschillende doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Desgevallend per doeleinde vraagt naar de uitdrukkelijke toestemming als die nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • De nodige technische en organisatorische maatregelen neemt om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.
 • Geen persoonsgegevens overmaakt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of waartoe zij wettelijk zijn gehouden.
 • Op de hoogte is van de rechten van de betrokkene omtrent de bescherming van de persoonsgegevens en de betrokkene hier op wil wijzen.

Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wie na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft of in algemene zin contact met ons wil opnemen kan dit doen via onderstaande gegevens:

Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw
p/a Achterweg 90
9300 Aalst
BE0886430243
RPR Gent / Afdeling Dendermonde

info@grieksedansgroepchara.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten en vrijwilligers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw verzamelt enkel persoonsgegevens die zelf door de betrokkene worden meegedeeld op verschillende manieren, bv. Invul- en contactformulieren op de website, persoonlijk, telefonisch of e-mail contact, enz. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden met uitzondering van de informatie ontvangen van een eventuele aangesloten vereniging.

Er wordt geen enkele groep van personen onderworpen aan om het even welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van volgende rechtsgronden en doeleinden:

Voor deelnemers aan activiteiten:

Uitvoeren van een overeenkomst:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden;
 • Het organiseren van lessen en bijeenkomsten, inschrijvingsadministratie;

Gerechtvaardigd belang:

 • Het versturen van informatie over activiteiten, uitnodigingen, verjaardagswensen, nieuwbrieven, …
 • Het beheren van sociale media, website, publicaties door middel van het publiceren van relevante berichten, artikels, sfeerfoto’s of gerichte foto’s;
 • Het beheren van een website;
 • Wettelijke verplichtingen;
 • Het afsluiten en opvolgen van een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via de dansgroep.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld, opgeslagen en verwerkt worden:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon;
 • Financiële en administratieve identificatiegegevens: bankrekeningnummer, facturatiegegevens;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
 • Foto’s en videomateriaal;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, cookies;

Voor vrijwilligers:

Uitvoeren van een overeenkomst:

 • Organisatie, administratie, betaling

Wettelijke verplichting

 • Het afsluiten en opvolgen van een vrijwilligersverzekering via de dansgroep

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens opgevraagd, verzameld, opgeslagen en verwerkt worden:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon;
 • Identificatiegegevens (enkel bij bestuursvrijwilligers): identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
 • Financiële en administratieve identificatiegegevens: bankrekeningnummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
 • Foto’s en videomateriaal.

In geval van een aangifte ongeval wordt dit aangevuld met volgende gegevens:

 • Gevoelige gegevens: gegevens over gezondheid.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die worden verzameld kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onderstaande doeleinden.

Een derde partij (externe dienstverleners) wordt gebruikt voor:

 • het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
 • de internetomgeving (webhosting, mailhosting, bank, boekhouder);
 • de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …);
 • de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen, gedrukte publicaties, …
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;

Met deze partijen (externe dienstverleners) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten tenzij dit wettelijk is verplicht of toegestaan (bv., in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek).

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Subsidiërende overheden;
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld).

Op geen enkel moment persoonsgegevens verkocht of verhuurd aan derde partijen. Contactgegevens worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met derden mits uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Persoonsgegevens die werden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte worden beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Minderjarigen

Er worden alleen persoonsgegevens verzameld van personen ouder dan 18 jaar. Voor personen jonger dan 18 jaar is een schriftelijke toestemming nodig van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

Bewaartermijn

De Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinde verschillen.

De Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 50 jaar of maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van het lidmaatschap of de samenwerking).

Beveiliging van de persoonsgegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot persoonsgegevens voor zover zij die informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren.
 • Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw anonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden systematische back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw test en evalueert op geregelde tijdstippen de genomen maatregelen, en stellen bij indien nodig;

Rechten omtrent persoonsgegevens

De betrokkene heeft recht van inzage en kopie van de eigen persoonsgegevens.

De betrokkene heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer gegevens onjuist of onvolledig zijn.

De betrokkene heeft recht op verwijdering van de persoonsgegevens die werden verzameld en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw behoudt zich het recht voor te bepalen of het verzoek gerechtvaardigd is en geen inbreuk vormt op eventuele wettelijk verplichtingen (bv., bewaartermijnen).

De betrokkene heeft recht op beperking van gegevensverwerking. De betrokkene die bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan vragen om deze verwerking te stoppen.

De betrokkene kan bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Zo heeft de betrokkene het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor bv., direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails of kennisgeving).

De betrokkene heeft het recht de verstrekte gegevens te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan de betrokkene Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw contacteren om rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor de vraag. De betrokkene kan gevraagd worden zich te legitimeren vooraleer gehoor te geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden zich adequaat te identificeren.

Klachten

Voor klachten over de verwerking van persoonsgegevens of over de uitoefening van rechten van de betrokkene met betrekking tot deze persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Griekse dansgroep Chará (Χαρα) vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 22/10/2019.

 

Het gebruik van ‘cookies’

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer geplaatst worden, enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de terugkerende bezoeker. Deze ‘cookies’ of mini-bestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan of om persoonlijke informatie te verzamelen. Elke internetbrowser laat toe dat u het gebruik van ‘cookies’ verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een ‘cookie’ wordt geïnstalleerd of dat u de ‘cookies’ nadien van uw harde schijf verwijdert.

Wijzigen van browserinstellingen

Wie niet alle ‘cookies’ wil toestaan, kan de instellingen van de browser wijzigen. Deze instellingen zijn gewoonlijk terug te vinden in het “Opties”- of “Voorkeuren”-menu van de browser. Zie voor meer informatie hieronder of in het “Help”-menu van de browser.

‘Cookie’-instellingen voor: Google Chrome | Firefox | Safari | Internet Explorer

Door instellingen te wijzigen en/of ‘cookies’ te blokkeren, worden mogelijk bepaalde functionaliteiten op de website niet langer aangeboden of onbruikbaar en kan de website mogelijk niet optimaal benut worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op Google Policies.